Съответствие за строителен продукт

В съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти ( НСИОССП ) за продуктите “Изогоматерм” е издадено Българско Техническо Одобрение – № 04.20/18.08.2004, хармонизиращо със стандартите на ЕС.

Съгласно номенклатурата към Приложение1 на НСИОССП продуктите се оценяват по система 3.

Системата включва:

1. Входящ контрол на качествата на изходните материали.

2. Контрол по време на производството.

3. Контрол на показателите на готовия продукт.

4. Квалификация на персонала за производство.

Фирмата производител гарантира точно и безусловно изпълнение на изискванията на НСИОССП, поддържане на документирана система за производствен контрол, осигуряваща постигане на основните физико-механични показатели на материалите.

При спазване на указанията за приложение и експлоатация гаранционният срок за изпълнените изолационни работи с изолациите “Изогоматерм”, работещи в неагресивна среда, е 5 години.

Прилагането на изолациите в обекти, подложени на химически агресивни въздействия, се извършва след съгласуване с производителя.

Според изпитанията, проведени в НПИППАБ към МВР, изолационните материали от синтетичен експандиран каучук “Изогоматерм“ спадат към групата на трудногоримите материали и могат да бъдат използвани навсякъде в строителството, където нормативната база позволява използването на синтетични трудногорими материали.